Zadajte Vaše meno a priezvisko.
Adja meg a vezeték- és keresztnevét.
Vaše telefónne číslo - Az Ön telefonszáma
Zvoľte odberné miesto - Válasszon a tesztelőállomások közül
Zvoľte preferovaný termín - Válasszon időpontot (sh)
Zvoľte preferovaný termín - Válasszon időpontot (sh2)
Zvoľte preferovaný termín - Válasszon időpontot (zsos)
Informácia o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré majú záujem o rezerváciu termínu  vyšetrenia na ochorenie COVID-19

Pri spracúvaní osobných údajov uvedených vo formulári na objednanie vyšetrenia vystupuje ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOU“) mesto Komárno ako samospráva poverená výkonom celoplošného testovania.

Pre objednanie na vyšetrenie je nevyhnutné, aby ste nám poskytli niektoré vaše údaje, a to najmä: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť objednania sa na odber vzorky pre laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 prostredníctvom tohto formulára.

Mesto Komárno Vaše osobné údaje spracúva na účely zabezpečenia termínu na odber vzoriek fyzických osôb testovaných na prítomnosť vírusu SARS - CoV-2.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Vaš súhlas, ktorý prejavíte vyplnením formulára a zaslaním údajov za účelom registrácie termínu na odber vzoriek.

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas doby nevyhnutnej pre splnenie účelu, nejneskôr do doby stanoveného termínu na odber vzoriek. Následne budú poskytnuté osobné údaje zlikvidované.

Do aplikácie mé prístup len poverený zamestnanec mesta a sprostredkovateľ EGM, s.r.o., so sídlom Ul. Roľníckej školy 18, Komárno, IČO: 47021802. 

Máte právo na informovanie o spracúvaní Vašich osobných údajov, najmä na prístup k osobným údajom, na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov, v odôvodnených prípadoch na obmedzenie spracúvania alebo vymazanie osobných údajov  a na odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich údajov, a v prípade porušenia ustanovení GDPR alebo ZoOOU podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.